نمایی از غرفه Mercedes AMG در نمایشگاه IAA 2017
۱۳۹۶-۰۷-۰۳

ورود بازدیدکنندگان در ششمین روز برگزاری نمایشگاه جهانی IAA و نمایش قدرت در غرفه Mercedes AMG

نمایی از غرفه Mercedes AMG در نمایشگاه IAA 2017

نمایی از غرفه Mercedes AMG در نمایشگاه IAA 2017

نمایی از غرفه Mercedes AMG در نمایشگاه IAA 2017

نمایی از غرفه Mercedes AMG در نمایشگاه IAA 2017

نمایی از غرفه Mercedes AMG در نمایشگاه IAA 2017