درخشش Mercedes-AMG S 65 Cabriolet در غرفه امسال مرسدس بنز
۱۳۹۶-۰۷-۰۳

نهایت رفاه و قدرت رانندگی

Mercedes-AMG S 65 Cabriolet در غرفه امسال مرسدس بنز (نمایشگاه IAA)

درخشش Mercedes-AMG S 65 Cabriolet در غرفه امسال مرسدس

درخشش Mercedes-AMG S 65 Cabriolet در غرفه امسال مرسدس

درخشش Mercedes-AMG S 65 Cabriolet در غرفه امسال مرسدس