تصاویر نشان داده شده نشانه کلی از مدل و در نتیجه برخی از ویژگی های / تجهیزات / رنگ ممکن است در ایران در دسترس باشد یا ممکن است به خصوصیات ایرانی باشد.