لیست قیمت خدمات پس از فروش

استعلام بهای خدمات

مشتري محترم نرخ اجرت خدمات به ازا هر نفر ساعت 600,000 ريال مي باشد . جهت محاسبه قيمت ريالي هر يك از كدهاي اجرت مي بايست عدد درج شده بعنوان نفر دقيقه را تقسيم بر 60 نموده و حاصل را در عدد 600,000 ضرب نماييد

مثال :60 ÷ 6 نفر دقیقه = 0.1 × 600000 = 60000 ريالبرای استعلام خدمات می توانید نام یا کد خدمات مورد نظر خود را جستجو نمایید.