روز اول بازدید عموم از نمایشگاه بین المللی اتومبیل و قطعات – تبریز ۱۳۹۳ – ۲۰۱۴

۲۴ مهر, ۱۳۹۳ - ۱۲:۰۰

روز اول بازدید عموم از نمایشگاه بین المللی اتومبیل و قطعات – تبریز ۱۳۹۳ – ۲۰۱۴

بازدید عموم مردم از این نمایشگاه از ساعت ۱۳ امروز ۲۳ مهرماه ۹۳ اغاز شد. در این روز ، محل اتومبیل های E 250 تغییر کرد و در کنار هم قرار داده شد.

با این تغییر محل، جذابیت این اتومبیل ها دو چندان شد. کارشناسان با حضور مستمر خود در این محل، به کلیه سئوالات بازدیدکنندگان پاسخ می دادند.

روز اول بازدید عموم از نمایشگاه بین المللی اتومبیل و قطعات – تبریز ۱۳۹۳ – ۲۰۱۴

 

روز اول بازدید عموم از نمایشگاه بین المللی اتومبیل و قطعات – تبریز ۱۳۹۳ – ۲۰۱۴

روز اول بازدید عموم از نمایشگاه بین المللی اتومبیل و قطعات – تبریز ۱۳۹۳ – ۲۰۱۴