ساختار جدید شرکت DAIMLER AG در 2019 اجرایی می شود

۱۱ آبان, ۱۳۹۸ - ۰۱:۲۶

اکنون دایملر AG از اول نوامبر 2019 ساختار جدید شرکت را به اجرا در می آورد. بطوریکه خودروهای تجاری و سواری و ون و همچنین کامیون و اتوبوس را از طریق چرخش به واحدهای مستقل قانونی منتقل و جدا کرده است. به عنوان مثال: Mercedes-Benz AG  مسئولیت  خودروهای تجاری ، سواری و ون مرسدس بنز و DAIMLER Truck AG  مسئولیت اتوبوس و کامیون مرسدس بنز را به عهده دارد. خدمات مالی که از قبل مستقل بوده است به DAIMLER Mobility AG تغییر نام پیدا کرد.

شرکت مرسدس بنز آ.گ که شامل خودروهای سواری و ون می شود با یکصدوهفتادوپنج هزار نفر

کارمند در جهان

شرکت دایملر تراک آ.گ که شامل کامیون و اتوبوس می شود با یکصد هزار نفر کارمند در جهان

شرکت دایملر موبیلیتی آ.گ که شامل خدمات مالی و اپلیکیشن و خدمات تردد می شود با

سیزده هزار نفر کارمند در جهان