حک شماره موتور در تعمیرگاه مرکزی ستاره ایران

۲۵ آبان, ۱۳۹۸ - ۰۹:۵۵

 

به تازگی امکان انجام حک شماره موتور به صورت مکانیزه با دستگاه مخصوص در تعمیرگاه مرکزی فراهم شده است. این امکان با درخواست نیروی انتظامی انجام می شود و سپس نامه مورد تائید نیروی انتظامی پس از انجام حک شماره موتور مربوطه صادر و ارسال خواهد شد.