استعلام بهای خدمات

مشتري محترم نرخ اجرت خدمات به ازا هر نفر ساعت 2,652,000 ريال مي باشد .
جهت محاسبه قيمت ريالي هر يك از كدهاي اجرت مي بايست عدد درج شده بعنوان نفر دقيقه را تقسيم بر 60 نموده و حاصل را در عدد 2،652,000 ضرب نماييد.
مثال :60 ÷ 6 نفر دقیقه = 0.1 × 2,652,000 = 2,652,000 ريال