استعلام بهای قطعات

مشتري محترم نرخ اجرت خدمات به ازا هر نفر ساعت 1,700,000 ريال مي باشد .
جهت محاسبه قيمت ريالي هر يك از كدهاي اجرت مي بايست عدد درج شده بعنوان نفر دقيقه را تقسيم بر 60 نموده و حاصل را در عدد 1،700,000 ضرب نماييد.
مثال :60 ÷ 6 نفر دقیقه = 0.1 × 1700000 = 1700000 ريال